Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten met betrekking tot osteopathische behandeling, door Osteo Jolijn zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing, tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Osteopaat: De osteopaat werkzaam binnen Osteo Jolijn, belast met werkzaamheden en bevoegd tot het uitvoeren van osteopathische handelingen.

Patiënt: De persoon die zich wendt tot Osteo Jolijn voor hulp.

Behandeling: Het doen van osteopathisch onderzoek en behandeling alsmede het verlenen van enige andere diensten waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van een patiënt.

Behandelingsovereenkomst: Een overeenkomst conform het principe van een inspanningsverbintenis waarbij de patiënt om een behandeling verzoekt en de osteopaat dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van de osteopaat om een behandeling te starten waarbij de patiënt op welke wijze dan ook heeft aangegeven dit aanbod te (zullen) accepteren.

Patiënten behandeling

 1. Een overeenkomst tot behandeling komt tot stand en wordt rechtsgeldig zodra het aanbod voor de behandeling van de patiënt door de patiënt, dan wel zijn vertegenwoordiger, wordt geaccepteerd. De acceptatie van het aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk.
 2. Van acceptatie is sprake zodra de osteopaat een aanvang neemt met de behandeling dan wel een datum en/of tijdstip voor behandeling heeft bepaald, dan wel een toezegging heeft gedaan om de behandeling op een nog nader te overeen te komen tijdstip te zullen uitvoeren.
 3. Er is eveneens sprake van een rechtsgeldige en bindende overeenkomst zodra de patiënt verzocht heeft om de levering van goederen of diensten anders dan een behandeling en de osteopaat heeft toegezegd aan dit verzoek van de patiënt te zullen (gaan) voldoen.
 4. Bevoegd tot de acceptatie van overeenkomsten is uitsluitend de osteopaat.
 5. De osteopaat heeft het recht om het sluiten van een behandelingsovereenkomst ten aanzien van een patiënt en/of de levering van bepaalde goederen en/of diensten te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen indien de osteopaat van mening is dat behandeling van de patiënt geen, althans onvoldoende kans op succes heeft dan wel indien de osteopaat van mening is dat verdere behandeling niet in het belang van de patiënt is.
 6. De behandelingsovereenkomst verplicht de osteopaat uitsluitend tot het leveren van een behandeling met inachtneming van alle betrokken belangen. De osteopaat is evenwel niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enig vooraf bepaald en/of voorzien resultaat.
 7. Met wensen van de patiënt wordt rekening gehouden tenzij dat naar oordeel van de behandelende osteopaat niet bijdraagt tot een optimaal behandelingsresultaat of deze wens leidt tot verstoring van de overige gang van zaken binnen de behandeling, dan wel in strijd is met wettelijke voorschriften.
 8. In de patiënten agenda van Osteo Jolijn leggen we afspraken vast. Als u onverhoopt een afspraak niet kunt nakomen, dan dient u 24 uur van tevoren deze afspraak te annuleren. Dit kan via e-mail (afspraken@osteojolijn.nl) of telefonisch (indien wij niet meteen bereikbaar zijn kan dit door het inspreken van een boodschap op het antwoordapparaat). Doet u dat niet dan hebben wij het recht om 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening te brengen.
 9. De osteopaat kan eenzijdig de (voortzetting van) behandelingsovereenkomst annuleren indien:
  1. het vertrouwen tussen osteopaat en patiënt op zo ernstige wijze is verstoord waardoor de osteopaat geen werkbare situatie meer aanwezig acht.
  2. de osteopaat van mening is dat een (voortzetting van de) behandeling van haar redelijkerwijs niet verlangd kan worden omdat er geen redelijke kans meer is op een beoogd en/of gewenst resultaat.

Patiënt zal van een dergelijke beslissing zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. De patiënt blijft verplicht de tot dan toe gemaakte behandelingskosten te voldoen.

Betaling

 1. De overeenkomst verplicht de patiënt tot betaling conform de tarieven van de osteopaat. In de praktijk van Osteo Jolijn vindt u de actuele tarieven. Op de website www.osteojolijn.nl en via http://www.zorgwijzer.nl/vergo... kunt u meer informatie vinden over vergoedingen. Per zorgverzekeraar staan daar de voorwaarden voor osteopathie vergoedingen. Deze kunnen zowel per verzekeraar als per polis verschillen. Indien uw verzekeraar niet op de lijst staat, informeert u dan zelf bij uw zorgverzekeraar. Om zekerheid te krijgen over vergoeding adviseren wij u in elk geval te controleren of en hoeveel behandelingen de verzekeraar vergoedt. Osteo Jolijn en www.zorgwijzer.nl zijn niet verantwoordelijk voor eventueel afwijkende informatie.
 2. Aan de patiënt kan op zijn verzoek tijdens het eerste consult een raming van de te verwachten kosten worden verstrekt. Aan deze raming kunnen in beginsel geen rechten worden ontleend daar het nadrukkelijk slechts een schatting betreft.
 3. Kostenramingen betreffen uitsluitend de op deze raming specifiek vermelde behandelingen en eventueel goederen. De kosten van nabehandelingen en/of onverwachte dan wel al dan niet voorzienbare complicaties zijn nimmer bij een afgesproken dan wel geschatte prijs inbegrepen en komen altijd volledig voor rekening van patiënt.
 4. De betaling is verschuldigd:
  1. Primair per pin of secundair per bankoverschrijving, direct na beëindiging van de behandeling.
  2. De patiënt is te allen tijde verplicht tot betalen en is aansprakelijk bij in gebreke blijven hiervan. Dit geldt derhalve ook in geval de kosten vallen onder de dekking van een door patiënt afgesloten verzekering of een door derden afgesloten verzekering ingeval van wettelijke aansprakelijkheid van een derde. Betaling door een verzekeraar of een derde heeft uitsluitend kwijting ten gevolge voor zover de waarde van die betaling overeenstemt met het bedrag van de vordering op de patiënt.
  3. Bij niet betaling binnen de aangegeven termijn van 14 dagen ontvangt de patiënt een eerste herinnering, wordt er dan niet overgegaan tot betaling volgt een volgende herinnering 7 dagen later. Nadien wordt er overgegaan tot incasso bij niet betaling.
  4. Indien tot incasso, al dan niet door of via derden moet worden overgegaan, is de patiënt gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten.

Overige Bepalingen

Ook indien de behandeling onverhoopt niet of niet volledig het gewenste resultaat geeft, dienen de volledige kosten voor de gepleegde behandeling toch zonder enige korting te worden voldaan aangezien de aangegane overeenkomst altijd het karakter van een inspanningsverbintenis heeft.

De osteopaat is slechts aansprakelijk en/of kan er pas sprake zijn van een mogelijke wanprestatie indien dit het gevolg is van grove schuld of opzet. Van voorgaande is pas sprake indien patiënt dit middels een schriftelijke verklaring van een ter zake deskundige aannemelijk heeft weten te maken.

Bij vragen en reclamaties over de in rekening gebrachte tarieven of klachten over de verrichte behandeling(en) dient u binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Osteo Jolijn te richten. De betalingsverplichting van de patiënt wordt bij vragen en/of reclamaties niet opgeschort. Deze betalingsverplichting geldt ook wanneer de patiënt een klacht indient bij het NVO, NRO of andere instantie, tenzij de tekortkoming van Osteo Jolijn (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt.

Indien de osteopaat de klacht over de behandeling, de prestatie en/of geleverde goederen gegrond acht, heeft de osteopaat te allen tijde het recht om:

Indien de osteopaat op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de osteopaat in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs-)stagnatie en dergelijke.

Op alle (behandel)overeenkomsten tussen de osteopaat en de patiënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil dat behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank in de plaats van vestiging van de osteopaat bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de osteopaat een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

Branchevereniging

Osteo Jolijn staat geregistreerd bij het Nederlandse Register voor Osteopathie (NRO). Het NRO houdt toezicht op het functioneren van haar leden en staan borg voor een veilige en kwaliteitsvolle behandeling.

Wij horen graag als u tevreden bent. Helaas kan het ook voorkomen dat uw behandeling niet naar wens is verlopen. Dan is het voor zowel uzelf als voor onze praktijk prettig om dit met elkaar te bespreken en tot een oplossing te komen. Bespreekt u eventuele klachten altijd zo open mogelijk met Jolijn Croonen, eigenaar van de praktijk. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie van het NRO of de onafhankelijke Geschillencommissie Osteopathie. http://osteopathie-nro.nl/voor-patienten/klachtenregeling | E-mail NRO: info@osteopathie-nro.nl | Tel: 06 – 34 87 28 28.